Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ٢-٢-١ و ٢-٢-٢و ٢-٢-٣ می کند. در طول عمر صندوق، حد نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمايه گذاري در اوراق مشاركت، سپرده بانكي, گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل 9٠%از دارایی های صندوق
١ - ١ اوراق بهادار بادرآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس حداقل 3٠% از دارایی های صندوق
٢ - ١ اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٤٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
٣ - ١ اوراق تضمين شده توسط يك ضامن حداكثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
٢ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و بازار دوم فرابورس ايران و واحدهای سرمایه گذاری که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداكثر 1٠% از دارایی های صندوق
١ - ٢ منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٥% از كل دارايي هاي صندوق
٢ - ٢ پذيرفته شده در يك صنعت حداكثر ٥% از كل دارايي هاي صندوق
٣ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس حداكثر 5% از دارایی های صندوق
٤ - سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری منتشره از طرف ناشر حداكثر ٥% از كل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری منتشره ناشر
٥ - واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری" حداكثر 5% از دارایی های صندوق

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ١ جدول فوق تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان