نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/17
کل خالص ارزش دارائی ها 2,005,365,612,522 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,009,974 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,040,000 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,601 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,985,560

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/29

مدیر صندوق:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

اردشير ظهرابي علي آبادي، محمدرضا مايلي، سيد امين موسوي ترشيزي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

enamad