بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 36,648 10.66 171,961 13.8 188,863 11.54 194,630 9.48
اوراق مشارکت 130,674 38.03 550,168 44.15 692,624 42.31 860,250 41.89
سپرده بانکی 186,692 54.33 505,840 40.59 731,437 44.68 988,893 48.15
وجه نقد 487 0.14 3,290 0.26 6,195 0.38 110 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -13,480 -3.92 11,081 0.89 13,781 0.84 5,604 0.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 33,501 9.75 143,134 11.49 161,143 9.84 173,510 8.45